Technology Electronics and Electronics Communications

Industrial Technology Faculty - Buriram Rajabhat University

Get Adobe Flash player

อาจารย์อิเล็กฯ รับเชิญเป็นวิทยากร Joomla

อาจารย์สุวัฒน์ มณีวรรณ และอาจารย์วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์ Content Management System (CMS) แบบ Open Source โดยใช้โปรแกรม Joomla! ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น ๒ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้มาพัฒนาเว็บไซต์และบริการทรัพยากรสารสนเทศขององค์กรหรือหน่วยงาน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ ที่สะดวก ถูกต้องตรงความต้องการ    โดยฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของศูนย์แพทย์ฯ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกแห่ง ซึ่งผลจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนทีละขั้น จนได้รูปแบบของเว็บไซต์ตัวอย่างและสามารถนำเอาหลักการและเทคนิคต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ และดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

Copyright © 2013. All Rights Reserved.