Technology Electronics and Electronics Communications

Industrial Technology Faculty - Buriram Rajabhat University

Get Adobe Flash player

อิเล็กทรอนิกส์ ทำบุญสาขา จิตอาสา พัฒนาวัด


เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยอาจารย์สุวัฒน์ มณีวรรณ หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา จัดกิจกรรม “อิเล็กทรอนิกส์ ทำบุญสาขา จิตอาสา พัฒนาวัด” โดยนำนักศึกษาทุกชั้นปี จำนวน 83 คน ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 72 จังหวัดบุรีรัมย์ โดย อาจารย์พจน์ พรหมบุตร และนักเรียนครูสมาธิร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดอินทรวนาราม

ด้วยการติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณศาลาการเปรียญหลังใหญ่ ศาลาฉันอาหาร กุฏิสำนักงาน ห้องน้ำ เมรุเผาศพ บริจาคตู้น้ำดื่ม ทำความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ ตัดแต่งต้นไม้-กิ่งไม้ นำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก ถวายภัตตาหารพระ และนั่งสมาธิ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการทำบุญสาขาวิชานอกสถานที่ ได้ใช้วิชาความรู้ไปพัฒนาวัด ส่งเสริมจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “บัณฑิตมีสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา”

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

Copyright © 2013. All Rights Reserved.