Technology Electronics and Electronics Communications

Industrial Technology Faculty - Buriram Rajabhat University

Get Adobe Flash player

อาจารย์อิเล็กทรอนิกส์ อบรมผู้ทดสอบฝีมือแรงงาน

              อาจารย์สุวัฒน์ มณีวรรณ และอาจารย์วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ ได้รับเชิญให้ไปฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตร “ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1” ในสาขาอาชีพช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) ระดับ 1 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยขอบเขตของการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในเรื่อง พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545, วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) ระดับ 1, การติดตั้งและปรับแต่งจานรับสัญญาณดาวเทียม, การทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เมื่ออาจารย์อบรมผู้ทดสอบฝีมือแรงงานผ่านเรียบร้อยแล้ว สามารถที่จะจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพที่ฝึกอบรม รวมทั้งสามารถที่จะขอเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบฯ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย
           ดังนั้น หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้กำหนดให้นักศึกษาต้องผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1 ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานก่อนจบการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำใบประกาศนียบัตรการทดสอบทักษะฯ ไปใช้ประกอบการทำงาน การสมัครงานได้ทั้งในและต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรที่รับนักศึกษาเข้าทำงาน รวมทั้งเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารอีกด้วย

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

Copyright © 2013. All Rights Reserved.