Technology Electronics and Electronics Communications

Industrial Technology Faculty - Buriram Rajabhat University

Get Adobe Flash player

บริการวิชาการ "รู้ไว้ไฟประหยัด"

  

            สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการบริการวิชาการ ให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในหัวข้อเรื่อง "รู้ไว้ไฟประหยัด" โดยจัดกิจกรรมนี้ ณ ศูนย์บริการวิชาการการศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 

            ในการอบรม เป็นการถ่ายทอดความรู้เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวนค่าพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง การสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เกิดการประหยัดพลังงาน รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติการคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งาน เพื่อให้สามารถประมาณการค่าไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

            ผลการฝึกอบรม มีชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบของ อบต.พรสำราญ เข้าร่วมอบรม และมีนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  การอบรมให้นักศึกษาที่สนใจจากสาขาวิชาอื่นๆ ทำให้เกิดเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการศึกษาไปด้วยกัน  จากการอบรมพบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

Copyright © 2013. All Rights Reserved.