Technology Electronics and Electronics Communications

Industrial Technology Faculty - Buriram Rajabhat University

Get Adobe Flash player

ติดตามนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะต้องมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  ทางสาขาวิชาได้ทำการส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 29 คน ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการต่างๆ ดังนี้

1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (พระนครใต้) จังหวัดสมุทรปราการ
นักศึกษา
นายธีรวุฒิ ลาดไธสง

2) บริษัท แฟค 99 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จังหวัดปทุมธานี
นักศึกษา
1. นายสิทธิชัย เวสะมูลา
2. นายนนทนันท์ แอมโอฐ
3. นายสุริยา ดาทอง
4. นายกัมพล อ่อนท่าลาด
5. นายลิขิต ปาปะกัง

 

3) บริษัท ทีโอที (บุรีรัมย์) จำกัด (มหาชน) จังหวัดบุรีรัมย์
นักศึกษา
1.นายเดวิท ประเสริฐสวัสดิ์
2.นายเดชฤทธิ์ สอนไธสง
3. นายธนวัฒน์ นาครรัตน์

4) ร้านสาครการช่าง จังหวัดบุรีรัมย์
นักศึกษา
นายยศพงศ์ สวยรูป

5) ร้าน ป.ดิจิตอลแอนด์ซัพพลาย จังหวัดบุรีรัมย์
นักศึกษา
1. นายชัยวัฒน์ สออนรัมย์
2. นายอิศรา เพิ่มพูน

6) ร้าน ช.จรินทร์คาร์ออดิโอ จังหวัดบุรีรัมย์
นักศึกษา
นายพีรพล ผลเจริญ

7) บริษัท BNT Electric จำกัด จังหวัดปทุมธานี
นักศึกษา
1. นายภาณุพงศ์ สืบเกษมศาสตร์
2. นายภาณุพงศ์ จริตรัมย์

8) บริษัท โททัลอิควิปเมนท์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี
นักศึกษา
1. นายวัชรินทร์ แพร่งสุวรรณ
2. นายธีระพงษ์ อุ่นเรือง
3. นายศรายุทธ สุโพธิ์

9) ร้านไชยวัฒน์อิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดนนทบุรี
นักศึกษา
นายอำพล นาคนอก

10) ร้านวายเจอิเล็คทริกส์ จังหวัดบุรีรัมย์
นักศึกษา
1. นายอนุศิษฎ์ ยอดพุธ
2. นายธีรพล ศรีบุญ
3. นายธวัชชัย ศรีขาว

11) ร้านสมบัติอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดบุรีรัมย์
นักศึกษา
1. นายศราวุธ ทับทิมใส
2. นายวิเชียร สุดสูงเนิน

12) บริษัท แอดเดอรานสไทย จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์
นักศึกษา
นายพุทธิพงษ์ วงค์วัน

13) บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด จังหวัดบุรีรัมย์
นักศึกษา
1. นายณัฐวุฒิ กริมรัมย์
2. นายเอกลักษณ์ ลอดสุโข
3. นายจักรกฤช เหมไธสง
4. นายเอกพล แซวประโคน

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

Copyright © 2013. All Rights Reserved.