Technology Electronics and Electronics Communications

Industrial Technology Faculty - Buriram Rajabhat University

Get Adobe Flash player

อิเล็กฯ บริการวิชาการ อบรมโซล่าเซลล์

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยอาจารย์สุวัฒน์ มณีวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ได้ออกบริการวิชาการสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ.ศูนย์การศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบรีรัมย์ ในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการน้ำด้วยระบบโซลาร์เซลล์

ตามโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวิถีชีวิตและชุมชน โดยมีชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และจะนำเอาเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบโซลาร์เซลล์ ไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน และระบบประปาหมู่บ้าน ได้ในอนาคต เพื่อเป็นการลดใช้พลังงานไฟฟ้า และประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน

ภาพชุดที่ 1

ภาพชุดที่ 2

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

Copyright © 2013. All Rights Reserved.